ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᖁᑦᑐᑦ

ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᓕᑦ

ᑐᑭᓯᐅᑎᑦᓭᑦ ᑖᒃᑯᓇᓃᑦᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕕᒻᒥ ᓯᖏᑦᓯᔭᖏᑦᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᐅᑉ, ᐱᖁᔭᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑎᓪᓚᕆᐅᒻᒪᑦ.

ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᓇᔪᕐᑎᖃᕐᓂᖅ

ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᕈᒪ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᖃᕈᓐᓇᐳᖓ​ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᑯᐯᒻᒥ, ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐃᑭᓐᓂᐹᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᓱᑎᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ 21-ᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ 21 ᐊᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᑳᓈᐲᔅᒥᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᑦ.

ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᓂ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂᒃ ᓇᔪᕐᑎᖃ​ᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᓇᔪᕐᑎᒋᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᖏᓂᕐᐹᑦ 30 ᑯᔮᒻᔅ grams ᐸᓂᕐᑐᐃᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᓖᑦ ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᓂ.

ᐊᓇᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂ ᓇᔪᕐᑎ​ᖃᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᓇᔪᕐᑎᒋᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᑭᓐᓂᐸᐅᓗᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᕐᓂ ᐊᓇᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂ 150 grams ᐸᓂᕐᑐᐃᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᓖᑦ, ᐃᓄᖏᑦ ᐃᓪᓘᑉ ᖃᑦᓯᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᕐᐸᑕ.

ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ 21-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑕᕝᕙᓂᑦᓭᓇᖅ ᐊᓇᕐᕋᓖᑦ, ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᑲᑎᓂᓕᓐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ 150 grams-ᓂᒃ.

ᐃᓄᒃ 21-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐅᖓᑖᓄᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᕐᖃᔭᖕᖏᑐᖅ 150 grams ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᓂᒃ ᐸᓂᕐᑐᓂᒃ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᓇᕐᕋᒥᑕ ᐃᓗᐊᓂᓕᒫᖅ.

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐱᕈᕐᓰᒍᓐᓇ​ᐳᖓ?

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᐱᕈᕐᓰᔪᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᒋᓛᕐᑕᒥᓂᒃ. ᐱᕈᕐᓯᐊᖃᕐᑐᖃᕆᐊᖃᕋᓂᓗ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᒋᓛᕐᑕᒥᓂᒃ.

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᑳᓇᐱᔅ ᓇᓂ ᓇᔪᕐᑎᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ?

ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓇᔪᕐᑎᖃᕐᕕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᓇᔪᓲᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ 21 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ. ᐆᑦᑑᑎᒋᑦᓱᒋᑦ:

  • ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᐯᕆᑦᓯᕖᑦ;
  • ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᐃᓕᓴᕐᕖᑦ (ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᖏᑦ);
  • ᓯᓚᑖᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᑎᒍᔭᐅᒪᕖᑦ.

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓂᐅᕐᕈ​ᓭᓂᖅ​

ᓇᑭᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓂᐅ​ᕕᕈᓐᓇᐳᖓ?

ᐱᖁᔦᑦ ᓯᖁᒥᒍᓐᓀᓗᒋᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥ ᓂᐅᕕᕐᕕᓴᑐᐊᖅ ᑯᐯᒻᒥ Société québécoise du cannabis (SQDC). ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᒍᑕᐅᔪᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᓂᐅᕕᕐᓃᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᒻᒥᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᑦ.

ᓰᑲᔨᐊᕐᓘᑉ ᐊᑐᕐᑕ​ᐅᓂᖓ

ᓱᓇᐅᕙᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗ​ᑐᕐᕕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ?

ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᑐᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᖅ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᑦᑕᖃᓲᓂ (ᐃᓗᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑎᖏᓐᓂ).

ᓱᓀᑦ ᐊᓯᑦᔨᔭᐅᓯ​ᒪᖕᖏᑐᑦ?
  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐊᖁᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ.
  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐃᑎᕐᓯᒪᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᕕᒋᓲᖏᓐᓂ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ.
  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᖁᑎᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ 21 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ.
  • ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᒥᒃ ᑳᓈᐱᔅᒥᒃ ᐱᕈᕐᓭᔪᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᖅ.

ᑖᒃᑯᐊ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ​ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᓄᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑑᒃ:

Emergency 24/7

ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ

(819) 254-9111
P.O. Box 232
ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1M0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐃᕗᔨᕕᒃ

(819) 922-9111
P.O. Box 09
ᐃᕗᔨᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1H0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐅᒥᐅᔭᖅ

(819) 331-9111
P.O. Box 46
ᐅᒥᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1Y0
ᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᐅᐸᓗᒃ

(819) 491-9111
P.O. Box 03
ᐊᐅᐸᓗᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1X0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᑯᓕᕕᒃ

(819) 496-9111
P.O. Box 110
ᐊᑯᓕᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1V0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ

(819) 988-9111
P.O. Box 239
ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1P0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑕᓯᐅᔭᖅ

(819) 633-9111
P.O. Box 09
ᑕᓯᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1T0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ

(819) 929-9111
P.O. Box 330
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1G0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ

(819) 964-9111
P.O. Box 780
ᑰᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1C0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ

(819) 337-9111
P.O. Box 159
ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1N0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᒃ

(819) 935-9111
P.O. Box 97
kᑲᖏᕐᓱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1A0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

(819) 338-9111
P.O. Box 69
ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1K0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᓴᓪᓗᐃᑦ

(819) 255-9111
P.O. Box 39​​
ᓴᓪᓗᐃᑦ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1S0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᖁᐊᕐᑕᖅ

(819) 492-9111
P.O. Box 99
ᖁᐊᕐᑕᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1J0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ