ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ ᑎᒍᔭᐅᔪᑦ

January 30, 2018

ᔭᓄᐊᔨ 27-ᒥ, ᐳᕕᕐᓂᑐᕐᒥ, 1,500 grams ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᐃᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ.

ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᕿᓂᓚᐅᕐᑐᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒧᑦ ᑎᑭᑦᑑᑉ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᑎᒻᒥᔫᕐᓂᐊᕕᒻᒥ ᑕᑯᑦᓱᑎᓪᓗ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂᒃ ᐳᓪᓚᑕᖃᖕᖏᑐᓂᒃ ᐴᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᓪᓕᑐᑦᓴᔭᓂ ᐃᓗᓕᓕᓐᓂᒃ 250 grams-ᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᓰᑲᔨᐊᕐᓗᓂᒃ, ᑲᑎᓂᓕᓐᓂᒃ 1,500 grams (3.5 ᐸᐅᓐᔅ). ᑎᒍᔭᐅᔪᑦ ᓂᐅᕐᕈᓯᕐᑕᐅᒍᑎᒃ $60,000 ᓴᓂᐊᓃᒐᔭᕐᑐᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᑌᑦ. ᐸᓯᔭᖅ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᒍᑎᑖᓛᕐᓱᓂ ᓇᔪᕐᑎᖃᕐᓂᒥᓄᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓂᒃ, ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᐅᓂᕐᒪᑕ.  ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᓐᓇᑐᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓂᒃ ᑭᓇᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑕᐅᒍᓐᓀᓗᑎᒃ ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒍᑎᒃ ᓯᕙᓂᕐᓗᑎᒃ ᐊᑭᖃᖕᖏᖕᒧᑦ 1-800-711-1800-ᒧᑦ. ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ $2,000 ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ.

Emergency 24/7

ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ

(819) 254-9111
P.O. Box 232
ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1M0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐃᕗᔨᕕᒃ

(819) 922-9111
P.O. Box 09
ᐃᕗᔨᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1H0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐅᒥᐅᔭᖅ

(819) 331-9111
P.O. Box 46
ᐅᒥᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1Y0
ᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᐅᐸᓗᒃ

(819) 491-9111
P.O. Box 03
ᐊᐅᐸᓗᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1X0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᑯᓕᕕᒃ

(819) 496-9111
P.O. Box 110
ᐊᑯᓕᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1V0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ

(819) 988-9111
P.O. Box 239
ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1P0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑕᓯᐅᔭᖅ

(819) 633-9111
P.O. Box 09
ᑕᓯᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1T0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ

(819) 929-9111
P.O. Box 330
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1G0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ

(819) 964-9111
P.O. Box 780
ᑰᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1C0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ

(819) 337-9111
P.O. Box 159
ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1N0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᒃ

(819) 935-9111
P.O. Box 97
kᑲᖏᕐᓱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1A0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

(819) 338-9111
P.O. Box 69
ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1K0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᓴᓪᓗᐃᑦ

(819) 255-9111
P.O. Box 39​​
ᓴᓪᓗᐃᑦ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1S0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᖁᐊᕐᑕᖅ

(819) 492-9111
P.O. Box 99
ᖁᐊᕐᑕᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1J0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ