ᓇᓂᓕᒫᖅ ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᑐᑦ ᐊᑦᑕᓀᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ

January 24, 2018

ᓇᓗᓀᕆᐊᕐᓱᒍ ᓇᓂᓕᒫᖅ ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᑐᑦ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᒦᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᔭᓄᐊᔨ 20-ᒥᑦ 28-ᒧᑦ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᖕᖏᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᒦᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᑐᑦ.

ᑌᒪᖕᖓᑦ ᓇᓴᕐᓯᒪᓗᑎᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑎᒥᒃ. ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᓕᕋᔭᕐᓗᑎᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᓗᑎᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᖏᑦᑑᓚᕿᔭᐅᒍᓐᓇᓯᐊᕋᕕᑦ. ᐊᖁᑉᐸᒍᓐᓀᓗᑎᑦ ᐱᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖏᓚᕿᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᓄᑦ. ᐊᕐᖁᑏᑦ ᑲᑎᓂᖏᑎᒎᓯᒍᕕᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓗᑎᑦ. ᐅᖓᓯᑦᑐᓕᐊᓚᖓᒍᕕᑦ, ᐸᕐᓀᓯᒪᑦᓯᐊᓗᑎᑦ ᒪᙯᓚᖓᔪᕐᑎᑐᑦ 72-ᓂ ᐃᑲᐅᕐᓂᓂ. ᐅᓯᓗᒋᑦ ᑳᓴᓖᒋᐊᓪᓓᑦ, ᐊᑦᓱᓈᖅ, ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓯᐅᑎᖃᐅᑎᒃ ᐋᓐᓂᑐᑦ ᐊᑐᕋᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᓕᒃ, ᑕᖁᐊᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖄᒍᑎᒃ. ᐊᕐᖁᑎᒻᒪᕆᒃᑰᑐᑦᓴᔭᐅᖕᖏᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᐊᕈᐃᑦ (OHV) ᐋᓐᓂᒪᕆᓚᖀᓲᒍᓂᕐᐹᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᓪᓚᕆᑦᑎᓯᑦᓱᑎᒃ ᐅᕕᒃᑲᓂᒃ 18 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ. ᐊᓪᓛᑦ, 55-ᐳᓴᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᐊᕈᐃᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔪᓂ ᓂᐊᕐᖁᐊᓚᖀᓲᑦ, ᑌᒫᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑎᒥᒃ ᓇᓴᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ. ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᖅ ᐱᕙᓪᓖᒋᐊᕐᓂᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑏᑦ ᐱᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᔫᑦ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᑐᑎᒍᑦ ᐊᕐᖁᑎᒃᑰᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ. ᓇᓚᐅᑦᓵᕈᑎᓂᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔫᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᖁᑦᑐᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑎᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐃᓘᓐᓀᓂᒃ ᒪᕐᕈᓕᓐᓂᒃ, ᖃᒧᑎᑲᓪᓚᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦᓴᔭᓂᒃ ᕼᐊᑦᑕᓂᒃ. ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ ᐱᕙᓪᓖᒋᐊᕐᓂᖅ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓚᐅᑦᓵᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᔫᖅ ᑎᓯᒻᐱᕆᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒻ ᔫᓐᔅ ᐁᑦᑐᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓵᓚᖃᐅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐹᖓᓂᒃ 43-inch-ᒥᒃ ᐊᖏᓂᓕᒻᒥᒃ ᑕᓚᕖᓴᒥᒃ. ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐅᕕᒃᑲᒥᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᔫᒥᒃ ᐆᑦᑑᑎᑦᓯᐊᒍᖕᖁᔨᓕᕐᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᓗᓂ ᓇᓭᑦ ᓂᐊᕐᖁᐊᕇᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦᑕ ᑐᓴᕐᑕᐅᕙᓪᓚᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᑦ ᐊᑦᑕᓀᑦᖕᑑᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᒧᑎᑲᓪᓓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯᐅᑎᐊᕈᐃᑦ, ᐅᕗᖕᖓᓗᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᒍᓐᓇᑐᑦ www.ontherightpathnunavik.ca.  

Emergency 24/7

ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ

(819) 254-9111
P.O. Box 232
ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1M0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐃᕗᔨᕕᒃ

(819) 922-9111
P.O. Box 09
ᐃᕗᔨᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1H0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐅᒥᐅᔭᖅ

(819) 331-9111
P.O. Box 46
ᐅᒥᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1Y0
ᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᐅᐸᓗᒃ

(819) 491-9111
P.O. Box 03
ᐊᐅᐸᓗᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1X0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᑯᓕᕕᒃ

(819) 496-9111
P.O. Box 110
ᐊᑯᓕᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1V0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ

(819) 988-9111
P.O. Box 239
ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1P0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑕᓯᐅᔭᖅ

(819) 633-9111
P.O. Box 09
ᑕᓯᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1T0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ

(819) 929-9111
P.O. Box 330
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1G0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ

(819) 964-9111
P.O. Box 780
ᑰᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1C0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ

(819) 337-9111
P.O. Box 159
ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1N0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᒃ

(819) 935-9111
P.O. Box 97
kᑲᖏᕐᓱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1A0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

(819) 338-9111
P.O. Box 69
ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1K0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᓴᓪᓗᐃᑦ

(819) 255-9111
P.O. Box 39​​
ᓴᓪᓗᐃᑦ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1S0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᖁᐊᕐᑕᖅ

(819) 492-9111
P.O. Box 99
ᖁᐊᕐᑕᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1J0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ