ᐃᓄᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᖃᓚᐅᔪᕗᖅ

October 6, 2017

ᓯᑉᑎᒻᐱᕆᐅᑉ ᑕᕐᕿᖓᓃᑦᑎᓗᒍ, ᐃᓄᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᖃᓚᐅᔪᕗᖅ ᐊᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓚᐅᔪᒥᒃ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᖁᔨᑦᓱᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖁᑦᑐᐃᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᕐᖁᑎᒥ ᐊᓐᓂᑌᓕᒪᒍᑎᐅᓲᓂᒃ.

ᐳᓖᓯᑦ ᐊᓐᓂᑌᓕᒪᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐅᖃᖃᑦᑕᓚᐅᔪᕗᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᖁᔨᑦᓱᑎᓪᓗ ᐊᑐᕐᑐᖃᓕᕐᐸᑦ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᒥᒃ, ᓄᕐᖃᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᕐᖁᑎᒥ, ᐱᓱᑦᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ. ᓯᑉᑎᒻᐱᕆ 15-ᒥ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᖏᑦᑕ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓᓂᒃ ᐊᑐᕐᑐᖃᓚᐅᔪᕗᖅ ᓱᑲᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒥᒃ ᒪᓕᖃᑦᑕᓚᐅᔪᒥᒃ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓂᒃ ᑰᔾᔪᐊᒥ ᐃᕐᙯᑎᑦᓯᒋᐊᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᓱᑲᓐᓂᐹᕆᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᓕᕈᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.  ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᑖᕐᑎᓯᖃᑦᑕᓚᐅᔪᑦ ᓯᖁᒥᑦᓯᔪᓄᑦ ᑯᐯᒃᒥ ᐊᕐᖁᑎᒥ ᐊᓐᓂᑌᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ.  ᓯᖁᒥᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔪᐃᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᐊᖁᑎᒥᒃ ᐃᒣᓕᔪᖃᑐᐊᕐᒪᑦ: ᓄᕐᖃᕕᐅᒋᐊᓕᒻᒥ ᓄᕐᖃᓚᕆᖕᖏᑐᐊᕐᒪᑦ. ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᑖᕐᑐᖅ: ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᖏᑐᓂᒃ $189   ᓄᕐᖃᖏᑐᐊᕈᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᐅᑉ ᐸᓯᖓ ᓄᕐᖃᖁᔨᒍᑎᖓ ᓄᐃᑕᑎᓗᒍ ᐅᕝᕙᓗᓐᓂ ᐊᐅᐸᓗᖏᑦ ᐃᑯᒻᒪᓛᓕᑐᐊᕐᒪᑕ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᑖᕐᑐᖅ: ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᖏᑐᓂᒃ $311   ᓄᕐᖃᖏᑐᐊᕐᐸᑦ ᐱᓱᑦᑐᐃᑦ ᐃᑳᕈᓐᓇᕕᖓᒍᑦ ᐱᓱᑦᑐᐃᑦ ᐃᑳᕈᓐᓇᕕᖓᓂ. ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᑖᕐᑐᖅ: ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᖏᑐᓂᒃ $189   ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᖓ ᖃᐅᒻᒪᔫᖃᑦᓯᐊᖏᑐᐊᕐᒪᑦ, ᑐᓄᐊᒍᑦ ᐃᑯᒪᖁᑎᖏᑦ ᐊᑐᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᖑᓕᕈᓂ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᓯᒍᑎᖏᑦ ᐊᑐᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑕ.            ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᑖᕐᑐᖅ: ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᖏᑐᓂᒃ $189 ᐊᕐᖁᑎᒥ ᐊᓐᓂᑌᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᐸᐅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᓲᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᓄᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕐᒥᔪᖅ.  ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕆᑦ ᖃᐅᔨᒣᓐᓇᓯᐊᕐᓗᑎᓪᓗ.

Emergency 24/7

ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ

(819) 254-9111
P.O. Box 232
ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1M0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐃᕗᔨᕕᒃ

(819) 922-9111
P.O. Box 09
ᐃᕗᔨᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1H0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐅᒥᐅᔭᖅ

(819) 331-9111
P.O. Box 46
ᐅᒥᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1Y0
ᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᐅᐸᓗᒃ

(819) 491-9111
P.O. Box 03
ᐊᐅᐸᓗᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1X0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᑯᓕᕕᒃ

(819) 496-9111
P.O. Box 110
ᐊᑯᓕᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1V0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ

(819) 988-9111
P.O. Box 239
ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1P0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑕᓯᐅᔭᖅ

(819) 633-9111
P.O. Box 09
ᑕᓯᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1T0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ

(819) 929-9111
P.O. Box 330
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1G0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ

(819) 964-9111
P.O. Box 780
ᑰᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1C0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ

(819) 337-9111
P.O. Box 159
ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1N0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᒃ

(819) 935-9111
P.O. Box 97
kᑲᖏᕐᓱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1A0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

(819) 338-9111
P.O. Box 69
ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1K0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᓴᓪᓗᐃᑦ

(819) 255-9111
P.O. Box 39​​
ᓴᓪᓗᐃᑦ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1S0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᖁᐊᕐᑕᖅ

(819) 492-9111
P.O. Box 99
ᖁᐊᕐᑕᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1J0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ