ᐊᑦᔨᓕᐊᕕᓂᖅ ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᓂᕐᓗᓯᒪᔪᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥ

June 17, 2020

ᓂᕿᑦᓯᕕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᕕᐅᓚᐅᔪᒻᒪᑕ ᐊᖓᔮᑦᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᐊᕐᑐᖁᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᑰᒃᔪᐊᒥ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᓄᑦ. ᑌᑲᓂᓗ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᔪᖃᓚᐅᔪᑦᓱᓂ.

ᐅᓪᓛᑯᑦ ᖃᐅᓕᕐᑎᓗᒍ ᓯᑕᒪᖕᖑᒐᓚᒻᒥ, ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᖓᓅᓚᐅᔪᔪᑦ ᐊᖑᑎᒥᓪᓗ ᐋᖓᔮᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᑦᓱᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᓂᖁᔭᐅᓚᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᓂᖓ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᐋᖓᔮᑦᑐᖃᕆᐊᖃᖕᖏᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᖓᓂ. ᑖᓐᓇ ᑎᒍᔭᐅᔪᖅ ᐳᓖᓯᓂᒃ ᓈᓚᓚᐅᔪᖕᖏᑐᖅ ᐊᓂᖁᔭᐅᑦᓱᓂ, ᐅᖄᓚᐅᑎᒥᓂᓪᓗ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᒍᑎᖃᕐᓱᓂ ᐅᓖᓯᐅᑉ ᑮᓇᖓᓅᕆᖃᑦᑕᓱᓂ. ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᑌᑲᓂᑦᓭᓇᖅ ᐅᓐᓄᓂ ᑖᑦᓱᒥᒐᑦᓭᓇᖅ ᐊᖑᑎᒥᒃ ᑲᒪᓚᐅᔪᒻᒥᓱᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᑎᒍᔭᐅᓕᓚᐅᔪᖅ ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓚᐱᑦᓯᓂᕐᒥᓄᑦ ᖁᓄᓂᕐᒥᓄᓪᓗ ᑎᒍᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓱᓂ.​ "ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓕᒫᖅ ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᒍᓐᓇᑐᖅ, ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑐᖅ," ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐳᓖᓰᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᒫᒃᓰ ᒥᐊᕐᓰ. "ᑭᓯᐊᓂ, ᖃᓂᑦᑐᑲᓪᓚᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑐᑦ, ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒥᓂ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑎᑦᓯᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓗ. ᕿᒥᕐᕈᓯᒪᒐᒪ ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐊᑦᔨᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓂᐊᕐᓂᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᒃ ᒪᓕᑦᓯᐊᓯᒪᔪᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔪᖅ ᐳᓖᓯᐅᑉ ᑮᓇᖓᓄᑦ ᐅᕗᖔᕐᔪᒃ ᐊᕐᓭᕋᓚᐅᔪᒻᒪᑦ ᖃᓂᖕᖏᓕᒋᐊᖁᔭᐅᒐᓗᐊᕋᒥᓗ ᖃᓂᖕᖏᓕᒋᐊᕐᑌᓕᑦᓱᓂ."  ᐳᓖᓯᐅᑉ ᐊᑦᔨᓕᐊᕕᓂᖏᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᒥᓄᑦ ᐃᕐᖃᑐᕋᑦᓴᓕᐅᕐᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ,

Emergency 24/7

ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ

(819) 254-9111
P.O. Box 232
ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1M0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐃᕗᔨᕕᒃ

(819) 922-9111
P.O. Box 09
ᐃᕗᔨᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1H0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐅᒥᐅᔭᖅ

(819) 331-9111
P.O. Box 46
ᐅᒥᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1Y0
ᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᐅᐸᓗᒃ

(819) 491-9111
P.O. Box 03
ᐊᐅᐸᓗᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1X0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐊᑯᓕᕕᒃ

(819) 496-9111
P.O. Box 110
ᐊᑯᓕᕕᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1V0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ

(819) 988-9111
P.O. Box 239
ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1P0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑕᓯᐅᔭᖅ

(819) 633-9111
P.O. Box 09
ᑕᓯᐅᔭᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1T0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ

(819) 929-9111
P.O. Box 330
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1G0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ

(819) 964-9111
P.O. Box 780
ᑰᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1C0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ

(819) 337-9111
P.O. Box 159
ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1N0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᒃ

(819) 935-9111
P.O. Box 97
kᑲᖏᕐᓱᒃ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1A0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

(819) 338-9111
P.O. Box 69
ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1K0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᓴᓪᓗᐃᑦ

(819) 255-9111
P.O. Box 39​​
ᓴᓪᓗᐃᑦ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1S0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

ᖁᐊᕐᑕᖅ

(819) 492-9111
P.O. Box 99
ᖁᐊᕐᑕᖅ (ᑯᐯᒃ)
J0M 1J0
ᐅᒃᑯᐃᖔᓲᖅ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 8-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ